Α’ Ανακοίνωση 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας

«Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ»

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και οι επιπτώσεις της στην υγεία, την κοινωνία, την οικονομία έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του υγειονομικού συστήματος και ως εκ τούτου θέτει σε έρευνα και επανεξέταση το σύνολο σχεδόν των ζητημάτων της εθνικής πολιτικής υγείας και της ανάπτυξης του υγειονομικού τομέα.

Ο σχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης αποσκοπεί στην επαναθεμελίωση του δημοσίου τομέα του συστήματος υγείας με βάση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και γενικά την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του. Ως εκ τούτου, αναζητούνται οι κατάλληλες πολιτικές για την επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση της ιατρικής περίθαλψης για την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις για τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές στην υγεία και τη φροντίδα υγείας, ώστε να αρθούν τα εμπόδια πρόσβασης, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και να ελεγχθούν οι ενδημούσες ανισότητες στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη οι οποίες πλήττουν τα μη ευνοημένα κοινωνικά στρώματα. Ακόμη, αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα η διερεύνηση των συνθηκών και η αναζήτηση των μέτρων για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Οικονομικών της Υγείας) με το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο επιχειρεί τη διατύπωση αξιολογικών ιδεών, κριτικών σκέψεων και τεκμηριωμένων προτάσεων, για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα -σε συνθήκες κρίσης- υπό το πρίσμα της (κοινωνικής) ισότητας, της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας.

Προσκαλούμε λοιπόν, εσάς που εμπλέκεστε στις παραπάνω διαδικασίες, να συμμετάσχετε στο Συνέδριο και να συνεισφέρετε στην εισαγωγή, τη συζήτηση και τη διαμόρφωση των θέσεων για την υγειονομική μεταρρύθμιση, για την οποία προαπαιτείται η ανάπτυξη επιστημονικής τεκμηρίωσης και κλίματος εθνικής και κοινωνικής συναίνεσης.